Cộng Hàng Điếu dưới góc nhìn panorama 360 độ của Xoay.tv. Màu săc hiện ra ảo diệu như một bộ phim nhựa, hãy cùng thưởng thức ảnh panorama xoay 360 độ.

Copyright by Xoay.tv

You also may like: